Collecties

 English version below

In Centre Céramique worden diverse gemeentelijke collecties beheerd zoals bijvoorbeeld de aardewerkcollecties van de Sphinx, de Société Céramique en de Mosa,  de Limburgse en Maastrichtse archeologiecollecties en de glascollectie. Een deel van deze collecties vindt een plek in de vele verschillende, wisselende tentoonstellingen die in Centre Céramique te zien zijn (ga hiervoor naar ‘tentoonstellingen')

Digitaal raadplegen van collecties
Een groot deel van de collecties kunt u echter ook thuis, vanaf uw computer, digitaal bekijken. U kunt zoeken in een collectie via de link op de pagina van de betreffende collectie. Dit is voorlopig de beste methode. Ook kunt u natuurlijk zoeken in de totale digitale erfgoedcatalogus van Centre Céramique.

Bruiklenen
Het is jammer wanneer collectiestukken voor het publiek onzichtbaar opgeslagen blijven in een depot. Dit is gelukkig niet het geval. Zowel in eigen tentoonstellingen alsook via bruiklenen aan musea en andere culturele organisaties in Nederland worden collectiestukken aan het publiek gepresenteerd. Bekijk bijvoorbeeld vanaf 14 juni 2016 onze bronzen applique met de kop van Silenus in de tentoonstelling 'Archeologie uit je achtertuin' in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ook internationale bruiklenen vinden plaats. Zo bakt onze pottenbakker (maquette) zijn potten in Bouvignes (België). Een overzicht van bruikleennemers vindt u hier.

 Uit Maastricht: bronzen applique met de kop van Silenus, een mythologisch figuur uit het gevolg van Dionysos. 100-250 n.Chr., vermoedelijk gemaakt in Italië.                

Bronzen applique met de kop van Silenus, bruikleen aan RMO (Leiden)

Pottenbakkersmaquette, bruikleen aan Maison du             
patrimoine médiéval mosan, Bouvignes (België)

Voor bruikleenaanvragen worden geen kosten in rekening gebracht. De Gemeente Maastricht stelt wel eisen aan de wijze van tentoonstellen. Daarnaast is de bruikleennemer verplicht het materiaal “van spijker tot spijker” te verzekeren. Een bruikleenverzoek dient minimaal 4 weken voor de opening van een evenement bij Wim Dijkman of José Peeters bekend te zijn. Ook voor onderzoek zijn de collecties toegankelijk.

Fotomateriaal opvragen
Fotomateriaal voor (wetenschappelijke) publicaties stelt de Gemeente Maastricht kosteloos beschikbaar onder strikte voorwaarde dat u de herkomst van de foto in uw publicatie vermeldt en Centre Céramique twee exemplaren ontvangt voor de bibliotheek. Voor aanvragen van fotomateriaal kunt u contact opnemen met José Peeters

Privécollecties
Heeft u een object dat in een van de collecties zou passen en dat u zelf niet meer wilt of kunt bewaren? Misschien is de Gemeente Maastricht geïnteresseerd om uw object op te nemen in de collectie. Helaas komen privécollecties door omstandigheden soms op zolder terecht en kunnen nabestaanden de (informatieve) waarde ervan niet altijd inschatten. Niet zelden worden privécollecties uiteindelijk weggegooid. Wanneer de gemeente collectiestukken van u overneemt, blijft de naam van de schenker er altijd aan verbonden.

Determinatie
Wilt u meer inhoudelijke informatie over een object, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt uw vraag, voorzien van duidelijke foto’s, mailen aan Wim Dijkman
Voor het bepalen van de geldelijke waarde van objecten die u thuis heeft kunt u beter contact zoeken met een antiquair of veilinghuis.

Tip: zoek in de catalogus van de bibliotheek naar informatie over de collecties.

Projecten in het kader van de ontsluiting van onze collecties
Centre Céramique wil alle collectiestukken, voorzien van een afbeelding, digitaal doorzoekbaar maken voor het publiek. De collecties Instrumenten, Japanse prenten, Schoolplaten, Archeologie Limburg en Maastrichts aardewerk zijn al grotendeels gedigitaliseerd. U kunt ze raadplegen via deze website of via de provinciale erfgoedwebsite www.limburgserfgoed.nl.

Projecten gereedgekomen vóór 2015:

 • 2010: collectie Schoolplaten
 • 2011: collectie Maastrichts aardewerk, deelcollecties Sphinx en Société Céramique
 • 2011: collectie Japanse prenten
 • 2011: collectie Instrumenten
 • 2011: dia’s van collectiestukken en van archeologische opgravingen. 
 • 2012: collectie Glas
 • 2012: collectie Archeologie Limburg
 • 2013: collectie Maastrichts aardewerk, deelcollectie Moules
 • 2014: collectie Maastrichts aardewerk, deelcollectie Drukplaten
 • 2014: aanvulling collectie Japanse prenten


Werk in uitvoering:

 • digitaliseren analoge informatie en onderzoeksdocumentatie bij collectie Archeologie Maastricht
 • digitaliseren vondstmateriaal (specials) uit oud archeologisch onderzoek (collectie Archeologie Maastricht, per onderzoek)
 • registreren en digitaliseren collectie Maastrichts aardewerk, deelcollectie Mosa

 

Projecten ná 2015: 

 • Stadhuiscollectie
 • collectie Archeologie Limburg, deelcollectie Munten en Penningen


 

Kunstwerken
Het gebouw herbergt ook een aantal kunstwerken die er speciaal voor gemaakt zijn:

 • De Dolfijn in de Stadshal werd ter gelegenheid van de opening van Centre Céramique gemaakt door de Venetiaanse kunstenaar Marcello Chiarenza
 • Studeren in een kunstwerk: de 4 studiecabines op de tweede verdieping werden gemaakt door de kunstenaar Joep van Lieshout
 • De Vlinder op de vlonder van het souterrain werd gemaakt door Ine van Helfteren van op het Céramique terrein gevonden scherven aardewerk
 • Op verschillende plekken in het gebouw treft men portretten aan van Limburgse cultuurdragers 

 


  

 English version

 

Various municipal collections are maintained and exhibited at Centre Céramique, such as the ceramic collections from De Sphinx, the Société Ceramique and Mosa, as well as the Limburg and Maastricht archaeological collections and the glass collection. Pieces from these collections are incorporated into the varied offering of temporary exhibitions on view at Centre Céramique (see ‘exhibitions')

Consulting collections online
A large portion of the collections can also be viewed digitally from your computer at home. You can search a collection via a link shown on the page of that collection. This is the best method for the time being. Of course, you can also search Centre Céramique’s complete digital heritage catalogue. The search options available in the complete catalogue are being expanded in 2014.

Institutional loans
It is a pity when pieces from a collection remain tucked away in storage where the public is unable to view them. Fortunately, this is not the case here. Pieces from the collections are presented to the public both in the centre’s own exhibitions and through loans to museums and other cultural institutions in the Netherlands. For example, you can admire our bronze applique with the head of Silenus at the Rijksmuseum van Oudheden from June 14th. There are international loans as well. For example, our model of a potter will be firing his pots in Bouvignes (Belgium).

 Uit Maastricht: bronzen applique met de kop van Silenus, een mythologisch figuur uit het gevolg van Dionysos. 100-250 n.Chr., vermoedelijk gemaakt in Italië.      
 Bronze applique with head of Silenus, on loan to RMO (Leiden)

Model of a potter, on loan to Maison du
patrimoine médiéval mosan, Bouvignes (Belgium)

No fee is charged for loan requests, but the City of Maastricht does place requirements on how the pieces are exhibited. The organisation or person loaning the piece is required to fully insure the material for the duration of the loan. Loan requests must be submitted to Wim Dijkman or José Peeters at least four weeks prior to the object being put on display. Access is also provided to the collections for research purposes.

Requesting photographic material
The City of Maastricht provides photographic materials free of charge for academic, scientific and other publications under the strict prerequisite that the source of the photo is cited in the publication, and on condition that Centre Céramique receives two copies for its library. For photographic material requests please contact José Peeters.

Private collections
Do you have an object that would fit in one of the collections and that you no longer can or wish to keep? The City of Maastricht might be interested in adding your object to the collection. Unfortunately, private collections sometimes end up in an attic, while surviving family members are not always able to estimate the historic or other value of the collection. It is not rare for private collections to ultimately be thrown away. When the municipal government take possession of pieces the name of the donor always remains attached.

Evaluation
Feel free to contact us if you would like more information about a particular object. You can email your question, accompanied by clear photos, to Wim Dijkman.
If you wish to assess the monetary value of objects in your possession, the best option is to contact an antiquarian or an auction house.

Tip: search the library catalogue for information about the collections.

Projects promoting public access to our collections
Centre Céramique wishes to make every piece in its collections available to the public for digital searches, accompanied by an image. The Instruments, Japanese Prints, Classroom Pictures, Limburg Archaeology and Maastricht Ceramics collections have largely been digitized already. You can consult them through this website or through the provincial heritage site http://www.limburgserfgoed.nl/.

 Completed projects (before 2014):

 • 2010: Classroom Pictures collection
 • 2011: Maastricht Ceramics collection, De Sphinx and Société Céramique sub-collections
 • 2011: Japanese Prints collection
 • 2011: Instruments collection
 • 2011: Slides of pieces from the collections and from archaeological digs
 • 2012: Glass collection
 • 2012: Limburg Archaeology collection
 • 2013: Maastricht Ceramics collection, Moules sub-collection
 • 2014: Maastricht Ceramics collection, Printing Plates sub-collection
 • 2014: Japanese Prints collection, addition

 

Work in progress:

 • Digitizing analogue information and research documentation for the Maastricht Archaeology collection
 • Digitizing excavated artefacts from previous archaeological research (Maastricht Archaeology collection)
 • Registering and digitizing the Maastricht Ceramics collection, Mosa sub-collection

 

Projects after 2015:

 • Town hall collection
 • Limburg Archaeology collection, Coins and Medals sub-collection

 

Works of art
Centre Céramique also commissioned several works of art that are on display throughout the building:

 • The Dolphin in the Stadshal was created by the Venetian artist Marcello Chiarenza to commemorate the opening of Centre Céramique
 • Studying in a work of art: the four study carrels on the second floor were created by artist Joep van Lieshout
 • The Butterfly on the deck of the basement level was created by Ine van Helfteren from pottery shards found on the grounds of Centre Céramique
 • Portraits of Limburg cultural icons are dispersed in various places throughout the building

 

Limburgs Erfgoed

Limburg kent een lange rijke cultuurhistorie, vol verhalen die zijn vastgelegd in boeken, prenten, kaarten, schilderijen, films en foto’s. Dit waardevol cultureel erfgoed verdient het om bewaard te worden en te worden doorgegeven aan volgende generaties.

Op deze site is het mogelijk om verschillende aangesloten collecties in een keer te doorzoeken. Met één eenvoudige handeling wordt een overzicht uit alle aangesloten collecties weergegeven. 

De site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Limburgs erfgoed.