Archeologie Maastricht

 English version below

Na een archeologische opgraving worden vondsten gewassen, genummerd, onderzocht en gedocumenteerd. Vervolgens worden ze bewaard in een archeologisch depot. Deze ‘archeologische monumenten’,  zoals de vondsten in de Monumentenwet genoemd worden, vertellen het verhaal van onze eeuwenoude geschiedenis. De collectie Archeologie Maastricht bevat vrijwel alle Maastrichtse opgravingsvondsten sinds 1979. Er wordt gewerkt aan het digitaliseren van de collectie. Vanaf 2014 kunt u de museale vondsten uit deze collectie hier ook digitaal bekijken.

Collectievorming
De gemeente Maastricht heeft sinds 1979 een eigen opgravingsvergunning  voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Vanaf dat jaar worden de vondsten bewaard in het gemeentelijke depot van Maastricht. Vondsten uit opgravingen in Maastricht van vóór die tijd worden bewaard in het Provinciaal depot voor Bodemvondsten Limburg (PDBL).  Het laatste grootschalige onderzoek door de gemeente zelf vond plaats in 2001. Vóór 1999 mochten alleen bepaalde gemeenten, universiteiten en de rijksoverheid archeologische opgravingen uitvoeren. Daarna ontstond door de liberalisering van de markt een omvangrijk archeologisch bedrijfsleven. Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in de 21e eeuw voornamelijk uitgevoerd door archeologische bedrijven. Deze bedrijven moeten zich houden aan een landelijke kwaliteitsnorm voor archeologisch onderzoek. Ook het aanleveren van het vondstmateriaal aan archeologische depots is aan die norm gebonden.  Alle behoudenswaardige vondsten van een opgraving moeten binnen twee jaar na een onderzoek (geconserveerd) worden overhandigd aan een archeologisch depot.  Hierdoor groeit de collectie Archeologie Maastricht nog ieder jaar. Naast museale stukken bevat deze collectie ook zeer veel fragmentarisch vondstmateriaal, zoals scherven.

Bewaren voor de toekomst
Een grote zak scherven is niet zo geschikt om in een tentoonstelling te gebruiken. Een scherf spreekt minder tot de verbeelding dan een complete pot  en de geldelijke waarde is vrijwel nul.  Waarom worden dan toch veel scherven en andere incomplete vondsten bewaard? Dat doen we omdat het verhaal van het verleden nog lang niet af is. Er is heel veel dat we nog niet weten. Om de mensen in de toekomst ook de kans te geven om de puzzel verder af te maken, worden zoveel mogelijk stukjes bewaard. Immers, doordat de archeologische resten in de bodem nu in rap tempo verdwijnen door bouwwerkzaamheden en andere bodemverstorende oorzaken, blijft er weinig over om in de toekomst op te graven. De oude opgravingen zullen op den duur de enige informatiebron zijn waarmee onopgeloste vragen over ons verleden kunnen worden beantwoord. Gelukkig vinden we steeds meer methoden en technieken uit waarmee nieuwe informatie gehaald kan worden uit oude opgravingsgegevens. Maastricht behoort wat betreft het archeologisch ‘bodemarchief’ tot één van de meest rijke gemeenten van Nederland. De wetenschappelijke waarde van de collectie Archeologie Maastricht is daarom hoog.  

 

Archeologisch onderzoek in Maastricht
Heeft u interesse om eens een archeologische opgraving van dichtbij te bekijken? Als er rondleidingen gegeven worden bij een archeologische opgraving in Maastricht melden we dat op deze pagina.

Nieuwe app: bekijk Romeins Maastricht op je smartphone of tablet
De app maakt het mogelijk om op diverse plaatsen in Maastricht het verleden 'in te kijken', met behulp van Augmented Reality. Een van de 3D reconstructies is nu al klaar! Het betreft het Romeinse heiligdom aan het huidige Onze Lieve Vrouweplein (in de kelder van hotel Derlon). Centre Céramique is nauw betrokken geweest bij de reconstructie van het heiligdom. In de museumkelder van hotel Derlon zijn vrijwel iedere zondag tussen 12.00 en 16.00 uur Romeinse bouwresten te bezichtigen. Download nu gratis de app via Google play of de App store en beleef het heiligdom alsof je er middenin staat. 

Ook andere locaties, zoals de Romeinse brug over de Maas, worden binnenkort via de app in het huidige stadsbeeld zichtbaar gemaakt. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom deze app. 


 

 
 English version
 

Maastricht Archaeology

 
After an archaeological excavation the finds are cleaned, numbered, examined and documented. They are then stored in an archaeological depot. These ‘archaeological monuments’, as artefacts are referred to in the Monuments Law, tell the tale of our centuries-old history. The Maastricht Archaeology collection contains almost every artefact excavated in Maastricht since 1979. Work is currently underway to digitize the collection and, starting in 2014, you will also be able to view the artefacts from this collection online.
 

Formation of the collection
The City of Maastricht was issued an excavation permit in 1979, which allows it to conduct archaeological research. Archaeological finds have been stored in Maastricht’s municipal depot ever since. Artefacts from excavations in Maastricht before then are stored in the Provincial Depot for Limburg Archaeological Finds (Provinciaal depot voor Bodemvondsten Limburg, PDBL). The last large-scale study undertaken by the municipality itself was in 2001. Prior to 1999, only a few specific municipalities, universities and the national government were allowed to perform archaeological excavations. After that time, liberalisation of the market resulted in an extensive archaeological industry. In the 21st century archaeological research in the Netherlands is carried out mainly by archaeological companies. These companies must comply with a national quality standard for archaeological research. Delivery of artefacts to archaeological depots is also governed by that standard. All the artefacts from a dig that are deemed worth keeping must be turned over to an archaeological depot (conserved) within two years after a study. Consequently, the Maastricht Archaeology collection is growing every year. In addition to museum pieces, this collection also contains a very large number of fragments (i.e. sherds).

Conservation for the future
A big bag of potsherds is not a very interesting addition to an exhibition. A sherd does not inspire the imagination as would a complete pot, and the monetary value is practically non-existent. One can easily ask why so many shards and other incomplete finds have been preserved. We do this because our perception of the past is far from clear. There is still a tremendous amount that we don’t know. As many sherds are preserved as possible in order to give future historians the opportunity to continue piecing together the puzzle. However, since archaeological remnants in the ground are now rapidly vanishing as a result of construction and other ground-disturbing causes, little remains for us to dig up in the future. Over time, previous excavations will prove to be the only source of information with which unresolved questions about our past can be answered. Fortunately, we are inventing an ever-increasing repertoire of methods and techniques that will help us derive information from old excavation data. As regards the archaeological record, Maastricht is among the richest municipalities in the Netherlands. This makes the scientific value of the Maastricht Archaeology collection especially high.

 

Archaeological research in Maastricht
Interested in viewing an archaeological dig from close up? Keep an eye on this page for tours of archaeological digs in Maastricht that you can join!

New app: see Roman Maastricht on your smartphone or tablet
The new app makes it possible to experience the history of Maastricht at several locations throughout the city with the aid of Augmented Reality. One of the 3D reconstructions is now available! It is the reconstruction of a Roman sanctuary at what is now Onze Lieve Vrouweplein (at hotel Derlon). Roman ruins can be viewed in the museum cellar nearly every Sunday between 12 noon and 4 pm. Download the free app at Google play or the App store and experience the sanctuary as it was almost two thousand years ago!

The app will also make other sites visible in the current cityscape, such as the Roman bridge over the Meuse River. We will keep you informed of the latest developments of the app.

App Romeins Maastricht

app Romeins Maastricht

Ontdek hoe Maastricht eruitzag in de tijd van de Romeinen en leer meer over de geschiedenis van de stad.

Bijzondere gouden munt

Free app Roman Maastricht

app Romeins Maastricht

Ontdek hoe Maastricht eruitzag in de tijd van de Romeinen en leer meer over de geschiedenis van de stad.