Japanse prenten

 English version below

 

De collectie Japanse prenten geeft een overzicht van de 19e en 20e eeuwse prentkunst in Japan, met name van de invloed die deze had op de westerse kunst. De collectie is inmiddels gegroeid tot ruim 730 exemplaren. De prenten worden regelmatig in Centre Céramique geëxposeerd. U kunt de gehele collectie ook digitaal bekijken.

Collectievorming
Omstreeks 1997 begon Jan van Reek met het verzamelen van Japanse prenten, waarbij hij zich beperkte tot 19e eeuwse en 20e eeuwse meesters. De heer van Reek schonk zijn collectie in 2001 aan de Gemeente Maastricht. Hij vulde de collectie regelmatig aan met nieuwe aanwinsten. In augustus 2015 is Jan van Reek overleden in zijn nieuwe thuisland Thailand.

Originelen en reproducties
De collectie Japanse prenten bevat niet enkel originelen. Er zitten ook authentieke reproducties bij, die op dezelfde wijze en met de zelfde materialen zijn vervaardigd als de originelen. Die originelen zijn soms schaars en in minder goede conditie; de Japanse prent was aanvankelijk immers een gebruiksvoorwerp en er werd niet altijd zuinig mee omgesprongen. De kunstzinnige waarde van de authentieke reproducties, veelal 20e eeuws, is vaak even groot als die van het origineel. 

Boeken over prentkunst
Centre Céramique is meer dan een bibliotheek alleen. De collectie Japanse prenten is een waardevolle aanvulling van de erfgoedcollecties in Centre Céramique. De schenking van Japanse prenten was oorspronkelijk bedoeld als illustratie van de in de Stadsbibliotheek aanwezige boeken over prentkunst. Het aantal boeken over Japanse prentkunst en de relatie tussen Japanse en Westerse kunst in de stadsbibliotheek is omvangrijk. Ook zijn er veel oeuvre-catalogi van Japanse prentkunstenaars. Omdat ze kostbaar en zeldzaam zijn, is een aantal daarvan niet uitleenbaar. De boeken zijn opgesteld in het magazijn. Na het raadplegen van de catalogus kunt u ze opvragen op de vierde verdieping.

Zoek een boek
Meer weten over Japanse prenten? Zoek in de bibliotheekcatalogus op het onderwerp 'prentkunst; Japan'.

    

 LINKS:

   

  

 English version

 

Japanese prints

The Japanese Prints collection gives an overview of 19th and 20th-century printmaking in Japan, with a particular focus on its influence on Western art. The collection has grown to include over 730 items, which are regularly exhibited at Centre Céramique. You can now also view the entire collection digitally.

Formation of the collection
Around 1997 Jan van Reek began putting together a collection of Japanese prints, limiting it to works by 19th and 20th-century masters. Mr van Reek donated his collection to the City of Maastricht in 2001. He regularly adds new acquisitions to the collection.

Originals and reproductions
The Japanese Prints collection does not only contain originals. It also includes authentic reproductions, crafted with the same materials and methods as the originals. The originals are sometimes rare and not in very good condition, since Japanese prints were intended to be used, and were certainly not treated frugally. The artistic value of these authentic reproductions, mostly from the 20th century, is often equal to that of the originals.

Books about printmaking
The Japanese Prints collection was originally intended to illustrate the municipal library’s books on printmaking. The decision to donate prints to the library was therefore a logical option, also because Centre Céramique is more than just a library. The municipal library has an extensive selection of books on Japanese printmaking and the relationship between Japanese and Western art. There are also many oeuvre-catalogues of Japanese printmakers. Since they are both rare and valuable, a number of these are not available for loan. The books are stored in the warehouse. You can request them on the fourth floor after consulting the catalogue.

Search for a book
Want to know more about Japanese prints? Search the library catalogue under the subject ‘printmaking; Japan’.

LINKS: